Navigatie overslaan

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 "Cloudcommerce": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cloudcommerce B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 854753138, die onder meer actief is als aanbieder van Software-as-a-Service diensten met betrekking tot webshops en aanverwante applicaties, producten en diensten.
1.2 "Klant": iedere (rechts) persoon die met Cloudcommerce een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s) en gemachtigde(n).

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door Cloudcommerce aangeboden diensten en producten .
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Cloudcommerce derden inschakelt.
2.3 De toepasselijkheid van de door Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Cloudcommerce heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Klant en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Cloudcommerce en Klant zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Cloudcommerce, hoe ook aangeduid, zijn vrijblijvend, tenzij - en dan slechts voor zover - door Cloudcommerce schriftelijk anders is vermeld. Tenzij anders vermeld, is een aanbod, offerte of aanbieding niet langer dan 30 dagen geldig, waarna het als vervallen dient te worden beschouwd.
3.2 Cloudcommerce kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, of onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen Cloudcommerce en Klant komt tot stand nadat Cloudcommerce op de voorgeschreven wijze een akkoord heeft ontvangen van Klant op de aanbieding, offerte of bevestiging.
Artikel 5: Licentie Klant verkrijgt uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend een onmiddellijk herroepbare, niet-exclusieve, niet aan derden overdraagbare en niet sublicentieerbare licentie welke niet meer inhoudt dan dat het onderwerp van de licentie mag worden aangewend voor het doel waarvoor het onderwerp van de licentie aan Klant door Cloudcommerce ter beschikking is gesteld.

Artikel 6: Conformiteit
6.1 Opgaven van Cloudcommerce betreffende prestaties, functionaliteiten, kleuren en eigenschappen zijn tenzij anders overeengekomen, slechts bij benadering en binden Cloudcommerce niet.
6.2 Afbeeldingen, aanbiedingen en reclameuitingen binden Cloudcommerce niet.
6.3 Indien de webshop, applicatie, product of dienst (mede) bestemd is voor gebruik buiten Nederland of gericht is op een publiek buiten Nederland dient Klant zich er van te vergewissen dat de webshop, de inhoud en het gebruik ervan voldoen aan alle in het betreffende land daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de webshop en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van Klant.
6 .4 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens Klant aan Cloudcommerce verstrekte gegevens en informatie. Cloudcommerce is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst, indien Klant alle door Cloudcommerce verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt en aan al zijn verbintenissen ten opzichte van Cloudcommerce heeft voldaan.

Artikel 7: Contractsduur, opzegging en ontbinding

7.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand en zal met periodes van telkens 1 maanden worden verlengd, tenzij de overeenkomst door Cloudcommerce of Klant wordt opgezegd tegen het einde van de looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand.
7.2 Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden.
7.3 Wanneer Klant geen opdracht tot opheffing van een domein verstrekt, is Cloudcommerce gerechtigd om het domein na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst aan de bevoegde toekenninginstantie te restitueren of te wissen. Cloudcommerce wijst er in dit verband op dat in dat geval een vergoedingsverplichting van Klant jegens de toekenninginstantie kan blijven bestaan.
7.4 Klant zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Cloudcommerce verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Klant aanwezige (computer)apparatuur.
7.5 Cloudcommerce heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te zeggen, te ontbinden of anderszins te beëindigen in het geval: a) sprake is van een faillissement(aanvraag), surseance van betaling, schuldsanering of ondercuratelestelling van de Klant; b) nakoming door de Klant blijvend onmogelijk is; c) na het sluiten van de overeenkomst Cloudcommerce omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de (betalings-) verplichtingen niet zal nakomen; d) bij niet-naleving door de Klant van de gedragsregels van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de aan Klant ter beschikking gestelde software, webshops, databestanden, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Cloudcommerce, de licentiegevers van Cloudcommerce of haar toeleveranciers.
8.2 Het is klant niet toegestaan om vermeldingen door Cloudcommerce of haar leveranciers van handelsnamen, merken of andere vermeldingen van intellectuele eigendomsrechten te verwijderen van webshops, applicaties en/of andere geleverde diensten en producten.

Artikel 9: Prijzen en zekerheidsstelling
9.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW. De gehanteerde prijzen worden periodiek herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.
9.2 Indien geen prijs is overeengekomen, wordt de prijs vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend op basis van de gebruikelijke uurtarieven van de Cloudcommerce, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
9.3 Naast en onverminderd het bepaalde in artikel 10.3 behoudt Cloudcommerce zich te allen tijde het recht voor om ten aanzien van de (verdere) uitvoering van een overeenkomst en/of de verdere levering van diensten en/of producten zekerheid te verlangen en alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds bestaande overeenkomsten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van de betalingsverplichtingen van Klant door Cloudcommerce te bepalen voorschotten door Klant worden betaald.

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden, opschorting en retentie

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Cloudcommerce aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan Klant in verzuim komt te verkeren zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
10.2 Eenmalige en periodieke vergoedingen worden, tenzij anders overeengekomen, vooruit gefactureerd en middels een door de klant te verstrekken machtiging middels automatische incasso geïncasseerd.
10.3 Klant is vanaf het moment dat verzuim is ingetreden een rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
10.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van Cloudcommerce en alle overige verplichtingen van Klant jegens Cloudcommerce onmiddellijk opeisbaar.
10.5 Betalingen van Klant kunnen door Cloudcommerce ongeacht het betalingskenmerk steeds overeenkomstig artikel 6:44 BW eerst in mindering worden gebracht op de verschuldigde rente en kosten, en pas dan op de hoofdsom van de openstaande facturen op volgorde van ouderdom.
10.6 Indien betaling van een factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig wordt voldaan, is Cloudcommerce gerechtigd zonder nadere aankondiging tot onmiddellijke opschorting van de levering van diensten en/of werkzaamheden over te gaan. Cloudcommerce is derhalve gerechtigd om in die gevallen de Klant het gebruik van de afgenomen diensten te ontzeggen, de voor de betreffende dient(en) gebruikte internetpagina’s te blokkeren en de toegang tot de dienst te ontzeggen. Dit betreft zowel de diensten waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft, alsook andere tussen partijen overeengekomen diensten. Opschorting door Cloudcommerce laat onverlet de gehoudenheid van Klant tot betaling van nadien verrichte verleende diensten, gemaakte kosten en/of verrichte werkzaamheden. Cloudcommerce aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van Klant en/of derden als gevolg van de opschorting van de levering van diensten en/of werkzaamheden.

Artikel 11: Incassokosten

Is de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer betalingsverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Klant.

Artikel 12: Uitvoering diensten door Cloudcommerce

12.1 Cloudcommerce voert aan haar systemen ten behoeve van de veiligheid van het netverkeer en ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de dataveiligheid regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Daartoe kan zij haar diensten met inachtneming van de belangen van Klant tijdelijk opschorten of beperken, voor zover objectieve redenen dit rechtvaardigen. Cloudcommerce zal de servicewerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, op tijden met weinig internetverkeer uitvoeren. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van diensten noodzakelijk zijn, zal Cloudcommerce Klant van te voren omtrent de aard, de omvang en de duur van de belemmering op de hoogte stellen, voor zover zulks onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en de kennisgeving opheffing van reeds opgetreden onderbrekingen niet verder vertraagt.
12.2 Cloudcommerce is vrij in haar keuze van de technische infrastructuur. Zij kan de gebruikte infrastructuur, backbones, diensten van derden/leveranciers alsmede hard- en software te allen tijde vervangen. Het gebruik van een bepaalde infrastructuur, backbones, diensten van derden/leveranciers of bepaalde hard- en software geldt alleen als bestanddeel van de overeenkomst, indien zulks in de beschrijving van de diensten uitdrukkelijk is vermeld.
12.3 Cloudcommerce is in alle gevallen gerechtigd de diensten met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn te wijzigen. Tekent Klant niet binnen een door Cloudcommerce gestelde, redelijke termijn bezwaar tegen de wijziging aan, dan wordt deze van kracht.
12.4 Voor zover er vaste IP-adressen beschikbaar worden gesteld, behoudt Cloudcommerce zich het recht voor om het aan Klant toegewezen IP-adres te wijzigen, indien dit om technische of andere redenen noodzakelijk is.
12.5 Voor zover noodzakelijk en redelijk verleent Klant medewerking aan een wijziging, bijvoorbeeld via het opnieuw invoeren van toegangsdata of eenvoudige omschakelingen van zijn systemen.
12.6 Cloudcommerce behoudt zich ten aanzien van e-mail verkeer het recht voor om de omvang van in- en uitgaande berichten te beperken, voor zover zulks in redelijkheid van Klant kan worden verlangd. Cloudcommerce is gerechtigd om alle op de door haar beschikbaar gestelde accounts binnengekomen e-mailberichten te wissen, a) nadat deze door Klant zijn opgeroepen, b) nadat deze overeenkomstig de instructies van Klant zijn doorgezonden, of c) na afloop van een bewaartermijn van 60 dagen. Voornoemde bepalingen voor e-mailberichten gelden niet voor dedicated of virtuele servers, waarbij Klant een eigen e-mail server in bedrijf heeft.
12.7 Cloudcommerce biedt haar diensten en het gebruik daarvan aan op basis van een fair-use-policy. Dit houdt in dat Cloudcommerce dit gebruik analyseert en hiervan het gemiddelde uitrekent. Overmatig gebruik is niet toegestaan. Cloudcommerce neemt hierover in voorkomende gevallen contact op met Klant. Indien het overmatig gebruik desondanks voortduurt of structureel van aard is dan is Cloudcommerce gerechtigd om naar vrije keuze de voorwaarden van haar dienstverlening te wijzigen, met dien verstande dat de dienstverlening en de tarifering in overeenstemming wordt gebracht met het daadwerkelijk gebruik, dan wel de dienstverlening op te schorten tot het moment dat Klant die maatregelen heeft getroffen die noodzakelijk zijn om het gebruik terug te brengen dan wel de overeenkomst te beëindigen..
12.8 Cloudcommerce is gerechtigd om indien de vrees bestaat dat een aan Klant gerichte e-mail schadelijke software (virussen, wormen, Trojanen etc.) bevat, de afzenderinformatie foutief of versluierd is, of wanneer sprake is van ongevraagde of versluierde commerciële communicatie (spam) die maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht..

Artikel 13: Domeinregistratie

13.1 De overeenkomst inzake de registratie van het domein komt rechtstreeks tussen Klant en de toekennende instantie of de registrator tot stand. Cloudcommerce faciliteert de registratie van een of meer domeinen ten behoeve van Klant, tenzij Cloudcommerce niet zelf registrator voor het desbetreffende top level domein (TLD) is.
13.2 De top level domeinen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor iedere TLD gelden bij die organisaties verschillende toekenningvoorwaarden. Klant is gehouden om de voorwaarden van de betreffende instanties na te leven.
13.3 Van toewijzing is pas sprake wanneer de dienst onder het gewenste domein beschikbaar is gesteld. Cloudcommerce kan geen garantie voor toewijzing van gewenste of bestelde domeinen verstrekken.
13.4 Indien Cloudcommerce niet in staat is om Klant onder de opgegeven data te contacteren omdat de door Klant verstrekte informatie fouten en/of onjuistheden bevat, is Cloudcommerce gerechtigd het domein laten wissen.

Artikel 14: Verplichtingen Klant 14.1

Bij overstap van een ander platform is de Klant verantwoordelijk voor het instellen van redirects van oude URL’s naar nieuwe (Cloudcommerce) URL’s.
14.2 Klant dient back-ups te maken van alle data die Klant aan Cloudcommerce verstrekt en aan haar servers zendt, en bij dataverlies van Cloudcommerce desbetreffende databestanden opnieuw kosteloos op de voorgeschreven wijze aan Cloudcommerce te verstrekken.
14.3 Klant is in voorkomende gevallen verplicht om medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrators.
14.4 Klant is voorts gehouden om op eerste verzoek van Cloudcommerce (aanvullende) gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of werkzaamheden.

Artikel 15: Gedragsregels

12.1 Het is Klant niet toegestaan de dienst, het systeem en/of de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: a) spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Cloudcommerce; b) het inbreuk plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden; c) het openbaren, vervaardigen of verspreiden van kinderpornografie; d) seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; e) hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet; f) enig ander handelen dat strafbaar is gesteld in het Wetboek van Strafrecht.
15.2 Indien de Klant een van deze gedragsregels overtreedt of bij het vermoeden van een dergelijke overtreding door Klant, is Cloudcommerce gerechtigd om Klant, naast en onverminderd het bepaalde in artikel 7.5 onder d van deze algemene voorwaarden, het gebruik van de dienst te ontzeggen, de betreffende internetpagina's te blokkeren, de postvakken op de mailserver te blokkeren en/of de toegang tot de dienst geheel of gedeeltelijk te weigeren, naar keuze van Cloudcommerce.

Artikel 16: Overmacht

16.1 Hoewel Cloudcommerce zich inspant teneinde een zo groot mogelijke beschikbaarheid van haar diensten te realiseren, staat Cloudcommerce er niet voor in dat de door haar aangeboden diensten foutloos en zonder onderbreking functioneren en is zij niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cloudcommerce geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cloudcommerce niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: storing van internet, storing van datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, DDoSaanvallen, staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Cloudcommerce ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Klant.
16.2 In geval van overmacht is Cloudcommerce gerechtigd nakoming van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Klant te zijn gehouden. In dit geval is Cloudcommerce gehouden terstond aan Klant hiervan mededeling te doen.
16.3 Indien Cloudcommerce bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1 Voor zo ver op Cloudcommerce enige aansprakelijkheid komt te rusten, dan is deze aansprakelijkheid steeds uitdrukkelijk beperkt overeenkomstig dit artikel.
17.2 Cloudcommerce is behoudens opzet of grove schuld in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Cloudcommerce bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
17.3 Indien er - met inachtneming van de vorige leden - voor Cloudcommerce op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Klant heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Cloudcommerce, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de maximale factuurwaarde voor (dat deel van) die overeenkomst gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. Bij schade die valt onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering van Cloudcommerce, is de hoogte van de vergoeding voorts beperkt tot maximaal het bedrag dat in dat geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
17.4 Schade waarvoor Cloudcommerce op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Klant deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Cloudcommerce, tenzij Klant aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 18: Overname personeel

Gedurende de duur en één jaar na beëindiging van de overeenkomst is het Klant niet toegestaan om medewerkers van Cloudcommerce in dienst te nemen of anderszins betaalde werkzaamheden aan te bieden, hetzij direct, hetzij indirect, tenzij daartoe door Cloudcommerce voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is verleend. Indien Klant handelt in strijd met deze bepaling is Klant aan Cloudcommerce een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van € 25.000,- alsmede een bedrag ad € 1.000,- per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Cloudcommerce om volledige schadevergoeding te eisen.

Artikel 19: Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.
19.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen. Behoudens het recht van Cloudcommerce het geschil aanhangig te maken bij een andere rechtbank die op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegd is van het geschil kennis te nemen.